Zásady zpracování osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost CineStar Real s.r.o., IČO: 06184529, se sídlem Na Císařce 3295/9, 150 0 Praha 5 – Smíchov (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Na Císařce 3295/9, 150 0 Praha 5 – Smíchov
  email: gdpr@cinestarreal.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro zpracování a ochranu osobních údajů jmenoval manažera bezpečnosti osobních údajů. Kontaktní údaje: gdpr@cinestarreal.cz.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě fyzického přístupu do monitorovaných prostorů kamerovým systémem, na základě navštívení webových prezentací provozované správcem nebo na základě smluvních vztahů.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • ochrana majetku a osob
  • evidence vstupujících a vycházejících osob
  • sledování a ostraha vymezených prostor a objektu
  • evidence vjíždějících a odjíždějících vozidel
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro nepersonalizovanou reklamu
  • zpracování za účelem statistik návštěvnosti webových stránek.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
  • po dobu 14 dnů v souvislosti s uchováváním kamerových záznamů.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, v případě, že není jiný právní titul pro zpracování osobních údajů.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smluvního vztahu,
  • zajišťující služby ostrahy,
  • recepční služby,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce údajů využívá pro mailingové služby v rámci přímého marketingu společnost mimo EU sídlící v Kanadě. Předávané osobní údaje jsou jméno, příjmení, emailová adresa.
 3. Správce údajů nemá v úmyslu předat další osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 3. Neodůvodněné opakované žádosti 3x a vícekrát do roka jsou zpoplatněny částkou 1.000 Kč.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového nebo tištěného formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.